ข่าวพระราชกรณียกิจ

5 มกราคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรม 9 สมาคมจีนแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจจุบันมีนักเรียน 524 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 29 ราย การนี้ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคในโรงเรียน ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 กราบบังคมทูลรายงาน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และโครงการเพิ่มผลผลิตไม้ผลและถั่วเมล็ดแห้งในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งการดำเนินงานตามพระราชกระแสรับสั่ง จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ เฝ้าฯ ถวายรายงานผลการเรียน โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ ด้วยโปรแกรม Scratch ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นในการหาพื้นที่สามเหลี่ยม ทำให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ รู้จักการวางแผนและสามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ โดยทำการสอนผ่านระบบออนไลน์ จากครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทบอร์ดอัจฉริยะพระราชทาน ซึ่งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรม 9 ฯ หมุนเวียนรายวิชา 8 กลุ่มสาระ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ปศุสัตว์ ประมง และพัฒนาที่ดิน รวมทั้งการสาธิตการเสียบยอดมะม่วง จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำน้ำลูกหม่อน โดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรการแปรรูปน้ำลูกหม่อน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เริ่มจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ปัจจุบันมีนักเรียนจบหลักสูตรแล้ว จำนวน 1 รุ่น รวม 42 คน

ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มอาชีพสตรีบ้านโรงเลื่อย กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “กันตรึม” จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงไวโอลิน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไวโอลินให้แก่โรงเรียนไว้ใช้ในการสอนนักเรียน จำนวน 2 คัน และโรงเรียนได้รับบริจาค จำนวน 5 คัน โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาช่วยสอน การนี้คณะครูโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดฤาษีสถิต โรงเรียนบ้านโคกสูง และโรงเรียนวัดสระทอง ถวายรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำสายคล้องหน้ากากอนามัย และการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล