ข่าวสารทั่วไป

20 มกราคม 2565

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามพระราชดำริฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดประชุมติดตามงานความก้าวหน้าของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผ่านระบบออนไลน์

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ผู้แทนกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม วิจัยและเทคโนโลยีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะครู 8 โรงเรียนของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมี พ.อ.หญิง ดร.นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในการประชุม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้มีโครงการความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาตั้งแต่ปี 2554 มีโรงเรียน จำนวน 8 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามงานจำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 8 มีนาคม 2559

ในการประชุมครั้งนี้ โรงเรียนได้นำเสนอการจัดการศึกษาในสถานการณ์ของโรคโควิด 19 รวมทั้งความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ