Slide

1 กุมภาพันธ์ 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เมื่อปี 2564 ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียน 234 คน อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์

โรงเรียนดำเนินกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2569 อาทิ กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยฝึกให้นักเรียนปลูกพืชผัก เพาะขยายพันธุ์พืช และเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ กิจกรรมห้องสมุดมีกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ด้วยการทำหนังสือเล่มเล็กและบันทึกรักการอ่าน กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน ได้แก่ การสอนปักเสื้อภูไท การทำพวงกุญแจจากวัสดุเหลือใช้ การแกะสลักสบู่ เป็นต้น โดยนำผลิตภัณฑ์ที่ทำได้ส่งจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน ทำให้นักเรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมห้องเรียนธรรมชาติและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดำเนินกิจกรรมร้านค้าให้นักเรียนลงมือฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเรียนรู้หลักการสหกรณ์ รวมทั้งการขายสินค้า โดยกิจกรรมสหกรณ์ยังเป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อให้คนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ด้านหลักการสหกรณ์ด้วย

การนี้ผู้แทนกรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ โอกาสนี้ทรงเปิดแพรคลุมป้าย “โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์” และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนครู และนักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ประธานกรรมการมูลนิธิตะวันฉาย เฝ้า ฯ กราบบังคมทูลรายงานการรักษานักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี ที่มีความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ และโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ จังหวัดเลย เฝ้า ฯ

จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียนด้านต่างๆ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการน้ำด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้นำแอพพลิเคชั่น Blynk มาช่วยในการกำหนดเวลาการรดน้ำผักในแปลงเกษตรของโรงเรียน , การบูรณาการน้ำสู่อาชีพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ งานร้อยมาลัย งานใบตอง เป็นต้น จากนั้นทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของชุมชน “ของดี 4 ตำบล” ด้วย