ข่าวพระราชกรณียกิจ

17 มีนาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะ ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร และผู้จัดการอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ ฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริฯ พร้อมด้วย  รองศาสตราจารย์ สมภพ ประธานธุรารักษ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามพระราชดำริฯ รุ่นที่ 23 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจัดการอบรมไปเมื่อระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2564  โอกาสนี้ทอดพระเนตรการนำเสนอโครงการพัฒนางาน ของบุคลากรทางการแพทย์สปป.ลาว ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรโรคเมืองร้อน หลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค หลักสูตรเภสัชศาสตร์ หลักสูตรกายภาพบำบัด หลักสูตรโภชนาการ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีคณะผู้ดำเนินการฝึกอบรม และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ผ่านการอบรม เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ผ่านระบบออนไลน์