Slide

28 กรกฎาคม 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และหน่วยงานในอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พื้นที่แปลงของเกษตรกร 10 คนที่เข้าร่วมโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน รวมพื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่ โดยมีนายธีระ  แก้วมา นายอำเภอบ่อเกลือ เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครูนักเรียนในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ และประชาชนในชุมชนบ้านห้วยลอยและชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งสิ้น 416 คน

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ จะเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันในการปลูกป่าตามแนวทางโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เพื่อทุกคนในพื้นที่สามารถดำรงชีวิตและมีรายได้ไปพร้อม ๆ กับการฟื้นฟูป่าน่าน โดยการปลูกไม้ป่าท้องถิ่น ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล มีกล้าไม้ที่นำมาปลูกกว่า 22 ชนิด รวม 10,000 กล้า