Slide

16-19 สิงหาคม 2565

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ พื้นที่จังหวัดนครนายก สระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 16-19 สิงหาคม 2565 สสท. ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน  70 คน รวม 14 สถานศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครนายก สระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินพระราชทาน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แก่นักเรียน ดังนี้

วันที่ 16 สิงหาคม 2565  ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว
ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัดนครนายก จำนวน 8 คน ,โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 คน, โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 6 คน และมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว จำนวน 1 คน

โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัดนครนายก

โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว

วันที่ 17 สิงหาคม 2565  ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา จำนวน 1 คน ,โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จำนวน 10 คน, โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จำนวน 11 คน และ วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น จำนวน 4 คน

โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว

วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 18 สิงหาคม 2565  ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จำนวน 6 คน ,โรงเรียนศรียานุสรณ์ จำนวน 5 คน, โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม (อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์) จำนวน 4 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จำนวน 6 คน

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม (อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์) จังหวัดจันทบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 19 สิงหาคม 2565  ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จำนวน 5 คน และโรงเรียนบ้านเนินจำปา จำนวน 2 คน

โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนบ้านเนินจำปา จังหวัดจันทบุรี