ข่าวพระราชกรณียกิจ

26 ธันวาคม 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนปิยชาติพัฒนา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 แก่ผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 10 ราย พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ได้รับทุนพระราชทานไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดีย เฝ้า ฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการพัฒนาทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรรมผลผลิต และการต่อยอดทางการเกษตรเพื่อการเรียนรู้

จากนั้นเวลา 14.00 น. เสด็จฯ ไปยัง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทอดพระเนตรการดำเนินงานการศึกษา 8 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา การงานอาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ สุขศึกษา และศิลปะ กิจกรรมหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา และทอดพระเนตรนิทรรศการของโรงเรียนมัธยมเครือข่าย จำนวน 9 โรงเรียน ด้วย