Slide

5 กันยายน 2565

การอบรมการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายอภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการพัฒนาสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี รศ.พ.อ.หญิง นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง สุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู พระพี่เลี้ยง แม่ครัว ผู้รับผิดชอบในการจัดอาหารของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในโครงการตามพระราชดำริพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 โรงเรียน รวม 19 คน  นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 และนางสาวภาณุมาส ล้วนทอง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  มาบรรยายให้ความรู้เรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในเรื่องต่างๆ ได้แก่ สถานที่จำวัด การจัดการน้ำสะอาด ห้องส้วม การจัดการขยะ และการบำบัดน้ำเสีย  โดยโครงการฝึกอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และสามารถจัดการระบบสุขาภิบาลโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ