Slide

11 มกราคม 2566

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้ เป็นครั้งที่ 4 และทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครั้งที่ 1,091 ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 102 คน

โอกาสนี้ทรงติดตามงานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษา รวมจำนวน 11 คน โดยศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด และที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ การนี้ทรงชื่นชมนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทุกคน ให้มีความพยายามต่อไปและอ่านหนังสือให้มากๆ

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ซึ่งให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือที่ตนเองสนใจและบันทึกสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้ นอกจากนี้ยังมีหนังสือพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ได้ใช้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  การนี้ทรงติดตามงานกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านกิจกรรมร้านค้า ออมทรัพย์ การทำบันทึกบัญชี รวมทั้งการประชุมประจำเดือน

การส่งเสริมทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแปรรูปกล้วยตาก สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยนำผลผลิตกล้วยน้ำว้าที่มีจำนวนมาก มาให้นักเรียนฝึกทำกล้วยตาก ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ด้วยการลงมือทำด้วยตนเองทั้งการคัดเลือกกล้วย การบ่ม การปอกเปลือก การตากกล้วย และการบรรจุภัณฑ์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีการทำหม่อนอบแห้ง น้ำมัลเบอร์รี่ และชาใบหม่อน ส่งจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนและในชุมชนด้วย

สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว ไม้ผล เพาะเห็ดนางฟ้า รวมทั้งทำปุ๋ยหมักใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน ทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อใช้เร่งการเจริญเติบโตของพืช ด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองและเลี้ยงเป็ด ด้านประมง มีการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์และปลานิลในบ่อดิน อีกทั้งยังมีฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ และขยายผลสู่ชุมชนโดยนำกล้าผักและพันธุ์เป็ดแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไป