ข่าวประชาสัมพันธ์

15-16 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทำพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน แก่สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนการศึกษา สำหรับสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และได้ทำพิธีมอบทุนพระราชทานดังกล่าว ดังนี้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านโนนคูณวิทยา อำเภอโนนคูณ จังหวัด ศรีสะเกษ ทำพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน แก่สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 2 รูป

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสุวรรณคณานุสรณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ทำพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน แก่สามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ จำนวน 2 รูป