ทรงบรรยาย

ทรงบรรยายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย
การประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560
ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
รายละเอียด


การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
การประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
รายละเอียด


เสริมสร้างศักยภาพของเด็กด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างรากฐานของการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน
การสัมมนาความสัมพันธ์ไทย – จีน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
ณ หอประชุมสมานฉันท์ ชั้น 3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด


สหกรณ์นักเรียน : สร้างเยาวชน สร้างชุมชนมั่นคง
การสัมมนาความสัมพันธ์ไทย – จีน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555
“สหกรณ์: พลังพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน”

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
ณ หอประชุมสมานฉันท์ ชั้น 3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด


ประสบการณ์การพัฒนาชนบทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 7
ประจำปี 2553 “ปณิธานสีเขียว เพื่อชนบทสะอาด”

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2553
ณ หอประชุมสมานฉันท์ ชั้น 3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด


การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
การสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน “ การพัฒนาพลังแห่งเยาวชน : สร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตร่วมกันเพื่ออนาคต ”

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2550
ณ หอประชุมสมานฉันท์ ชั้น 3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด