ทรงบรรยาย

ทรงบรรยาย40 ปี การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
การประชุมวิชาการเรื่องสี่ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายละเอียด


เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
การประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียด


ภาษาไทย
การประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด


สร้างป่า สร้างรายได้
การประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 4
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารยิมเนเซียม ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ
เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รายละเอียด


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ไทย
การประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 3
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รายละเอียด


การจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้

การประชุมสัมมนา “รักษ์ป่าน่าน” ครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ ศูนย์การเรียนรู้และบริการวิชาการ เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

รายละเอียด


เสริมสร้างศักยภาพของเด็กด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างรากฐานของการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน

การสัมมนาความสัมพันธ์ไทย – จีน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556
วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ หอประชุมสมานฉันท์ ชั้น 3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร


รายละเอียด


สหกรณ์นักเรียน : สร้างเยาวชน สร้างชุมชนมั่นคง

การสัมมนาความสัมพันธ์ไทย – จีน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555
“สหกรณ์: พลังพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน”
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ณ หอประชุมสมานฉันท์ ชั้น 3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด


ประสบการณ์การพัฒนาชนบทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ครั้งที่ 7
ประจำปี 2553 “ปณิธานสีเขียว เพื่อชนบทสะอาด”
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553
ณ หอประชุมสมานฉันท์ ชั้น 3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร


รายละเอียด


การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

การสัมมนาความสัมพันธ์ไทย-จีน “ การพัฒนาพลังแห่งเยาวชน : สร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตร่วมกันเพื่ออนาคต ”
วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2550
ณ หอประชุมสมานฉันท์ ชั้น 3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด