หน่วยแพทย์พระราชทาน

วัตถุประสงค์ 

1. ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่า ทั้งตรวจรักษาพยาบาล ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลคมนาคม
2.ให้บริการโดยไม่คิดมูลค่าในการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน และให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษาแก่เด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลคมนาคม
3.พิจารณารับผู้ป่วยที่จำเป็นต้องส่งต่อเพื่อการรักษาเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์