หน่วยแพทย์พระราชทาน

การปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบของการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานแต่ละครั้งจะประกอบไปด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เป็นหลัก ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ/หรือคณะแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ในสังกัดมหาวิทยาลัย โดยมีเจ้าหน้าที่ของโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำยาและเวชภัณฑ์พระราชทานและประสานหน่วยต่าง ๆ เข้าร่วมในการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. การลงทะเบียน-ซักประวัติ

2. พบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา

3. พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพข่องปากและฟัน

4. การรับยา

5. ซักประวัติในกรณีแพทย์เห็นควรส่งต่อเพื่อการรักษา

6. ถวายรายงาน

ผู้แทนโรงพยาบาลที่ออกปฏิบัติงานเข้ารับพระราชทาน “เงินพระราชทาน”
เพื่อจัดตั้ง/สมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน