ข่าวพระราชกรณียกิจ

14 พฤษภาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริ เฝ้าฯ

เวลา 09.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว  อำเภอสนามชัยเขต ปัจจุบันมีนักเรียน 450 คน โอกาสนี้ครูใหญ่ถวายรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ และทรงรับฟังนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 9 คน ถวายรายงานผลการเรียน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ อาทิ การสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและการแก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกพืชผัก กิจกรรมประมง และกิจกรรมปศุสัตว์  กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพประชาชนตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนายาวสามัคคี กลุ่มแม่บ้านนายาวตัดเย็บ กลุ่มแม่บ้านนายาวผ้าขาวม้า กลุ่มแม่บ้านนายาวจักสาน และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งเหียง จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำบายศรี และแกะสลักผลไม้และสบู่ 

เวลา 13.30 น. ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนมัธยมพระราชทานบ้านนายาว อำเภอสนามชัยเขต ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 614 คน  โอกาสนี้ทรงรับฟังนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 5 คน ถวายรายงานผลการเรียน และเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้นักเรียนต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์  จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ อาทิ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การสาธิตการสอนวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การสาธิตการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ช่างยนต์ เรื่องการบำรุงรักษารถยนต์ กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ซึ่งนำผลผลิตที่ได้จากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน อาทิ ข้าวแต๋น ข้าวเกรียบปลา กล้วยฉาบ เป็นต้น จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกผัก กิจกรรมปศุสัตว์ การเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น กิจกรรมประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลาดุก และปลานิล ในบ่อดินและบ่อซีเมนต์ โดยผลผลิตที่ได้จำหน่ายให้กิจกรรมอาหารกลางวันโดยผ่านสหกรณ์โรงเรียน และโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย