ข่าวพระราชกรณียกิจ

24 ธันวาคม 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

 

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย จังหวัดนครนายก การนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ได้แก่ โครงงาน นิทานประกอบการสอนเด็กชั้นอนุบาล เป็นต้น กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ กิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะครูและนักเรียนในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 19 โรงเรียน เฝ้าฯ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วย