ข่าวพระราชกรณียกิจ

3 พฤษภาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในรูปแบบการบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้จัดการการโรงเรียน คณะครู นักเรียน กรรมการบริหารสถานศึกษา และผู้แทนหน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริ เฝ้าฯ

เวลา 09.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา อำเภอปรางค์กู่ ซึ่งมีสามเณรนักเรียน จำนวน 80 รูป จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โอกาสนี้ทรงกดกริ่งเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารเรียน “มูลนิธิ ฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) ” และทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมดำเนินโครงการนี้ ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้แก่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และสามเณรนักเรียน ในกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีการจัดอบรมการเรียนการสอน วิธีการเรียนเชิงรุก หรือ Active learing ด้วยวิธีการแบบเปิด สำหรับนักเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ผลการดำเนินงานทำให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนและจัดกิจกรรมที่สร้างกระบวนการคิดให้กับนักเรียน  อีกทั้งยังทำให้ นักเรียนมีความสุขในการเรียนมากขึ้นและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านทักษะการคิด

การนี้ทรงรับฟังสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ถวายรายงานผลการเรียน และทอดพระเนตรผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสามเณรนักเรียน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฉบับที่ 5 ซึ่งผลด้านภาวะโภชนาการของสามเณรนักเรียน มีส่วนสูงตามเกณฑ์ แต่มีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้น โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการเล่นโยคะ  สำหรับผลการสอบ O-NET ของสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พบว่าวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ อีกทั้งโรงเรียนยังมีกิจกรรมการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การเทศน์แหล่ทำนองอีสาน กิจกรรมฝึกอาชีพสามเณร อาทิ การแส่วผ้า และทำเสื้อแส่ว ซึ่งเป็นเสื้อที่ใช้ใส่ในงานประเพณีประจำปี โดยการแส่วผ้านั้นจะต้องทำด้วยความปราณีตและทำด้วยมือทุกขั้นตอน

กิจกรรมถนอมอาหารโครงงานวิทยาศาสตร์ การทำไส้กรอกอีสานจากเห็ดนางฟ้า เป็นการเพิ่มมูลค่าและนำไปจัดเป็นอาหารกลางวันให้แก่สามเณร นอกจากนี้ยังมีการทำไม้กวาดจากใยตาล และการทำบายศรีจากใบตอง ซึ่งสามเณรนักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ได้

นอกจากนี้ยังทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล ห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์ และห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ในการสืบค้นข้อมูลและทำรายงานประกอบการศึกษา

เวลา 13.30 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของโรงเรียนกันทรลักษณ์ธรรมวิทย์ อำเภอกันทรลักษ์ ปัจจุบันมีสามเณรนักเรียนรวม 69 รูป โอกาสนี้ทรงกดกริ่งเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารเรียน “กูรมัคซิงห์ สัจจเทพ” และทรงรับฟังสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 รูป ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมฝึกอาชีพสามเณร ได้แก่ การทำน้ำยาล้างจานจากมะนาว เนื่องจากโรงเรียนปลูกต้นมะนาวและมีผลผลิตจำนวนมาก สามเณรนักเรียนจึงได้เรียนรู้วิธีการทำน้ำยาล้างจานจากสื่ออินเตอร์เน็ต และทำน้ำยาล้างจานใช้ในโรงครัวของโรงเรียน กิจกรรมทำโต๊ะเก้าอี้จากไม้ไผ่ นำไม้ไผ่ในชุมชนมาทำชุดโต๊ะอ่านหนังสือในห้องสมุดซึ่งมีไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกก  ได้แก่ เสื่อ ที่รองจาน ที่รองแก้ว และกระเป๋า โดยสามเณรนักเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และให้ชาวบ้านตัดเย็บให้ สามเณรยังผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง สูตรวิศวกรรมแม้โจ้ 1 นำไปใช้ในกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย

กิจกรรมโครงงานเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซ่ลาเซลล์ มีการตั้งค่าเวลา เพื่อสะดวกในการรดน้ำต้นไม้ ในวันหยุดของโรงเรียน

นอกจากนี้ยังทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิตมหาสนุก กิจกรรมห้องสมุด ซึ่งมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการสืบค้นข้อมูล กิจกรรมห้องพยาบาล โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมโยคะเพื่อเพิ่มความเคลื่อนไหว สำหรับสามเณรที่มีภาวะอ้วน และปลูกหญ้าหวานเพื่อให้ความหวานแทนน้ำตาล  นำมาใช้ประกอบอาหารภัตตาหารเพล   กิจกรรมสหกรณ์ มีการบันทึกบัญชีต่างๆ อาทิ บัญชีสินค้า บัญชีสะสมยอดซื้อสมาชิก เป็นต้น และกิจกรรมโรงอาหารและโรงครัว โดยนำผลผลิตพืชผักในโรงเรียนมาประกอบอาหารตามหลักโภชนาการให้แก่สามเณรนักเรียน โอกาสนี้ยังได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วย