ข่าวสารทั่วไป

23 พฤษภาคม 2563

พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน แก่นักเรียนโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้โรงเรียนต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถุงยังชีพ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ โดยทำพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก ดังนี้

จังหวัดน่าน

ณ โรงเรียนบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จำนวน 200 ชุด โดยมี นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 400 ชุด โดยมีนายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี

จังหวัดตาก

ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จำนวน 400 ชุด โดยมีนายอรรถษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี

และโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวน 200 ชุด โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี