ข่าวพระราชกรณียกิจ

2 มิถุนายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังกล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ของ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การนี้ครูใหญ่ถวายรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถวายรายงานการปรับปรุงถนนเพื่อช่วยเหลือศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม จากนั้นทรงรับฟังนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 6 คน ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ อาทิ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การสานตะกร้าพลาสติก และการทำไม้กวาดดอกหญ้า กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน กิจกรรมห้องพยาบาล การสาธิตการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการเขียนคำไทยให้ถูกต้อง โดยใช้การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต การนี้ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กราบบังคมทูลรายงานการสนับสนุนเรื่องระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กราบบังคมทูลรายงานการแก้ปัญหาน้ำของโรงเรียน จากนั้นทอดพระเนตร โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมประมง ปศุสัตว์ และการปลูกพืชผักไม้ผล  โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย