ข่าวพระราชกรณียกิจ

3 มิถุนายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) จังหวัดเพชรบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังกล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ของ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอะญอ) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การนี้ครูใหญ่ถวายรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ และรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถวายรายงานการสนับสนุนการปรับปรุงถนนและสร้างสะพานเพื่อช่วยเหลือศูนย์การเรียนฯ และทรงรับฟังนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 4 คน ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ อาทิ การสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สระเอือ เนื่องจากนักเรียนประสบปัญหาเรื่องอ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ เพราะนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า จึงได้ใช้สื่อประกอบ และสอนเรื่องการแจกรูปสะกดคำ รวมทั้งฝึกเน้นการปฏิบัติ ทำให้นักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นทำให้กล้าพูดและกล้าแสดงออก นอกจากนี้ยังทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำน้ำยาล้างจาน และทำพรมเช็ดเท้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้นำไปจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน ในราคาย่อมเยา ทำให้เด็กนักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพและสามารถคิดต้นทุนการผลิตและผลกำไรได้ กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกพืชผักไม้ผล  กิจกรรมประมง และปศุสัตว์ โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย