ข่าวพระราชกรณียกิจ

18 มิถุนายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การนี้ครูใหญ่ถวายรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริฯ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 3 คน ถวายรายงานผลการเรียน ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน การแก้ไขปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการบวกจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000 โดยใช้สื่อการสอนกระดานคำนวณและบัตรตัวเลข ทำให้นักเรียนสนใจวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น และมีผลการเรียนดีขึ้น

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล โอกาสนี้ผู้แทนโรงเรียนอนุกูลนารี ภายใต้โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง ถวายรายงานการดำเนินงานปีการศึกษา 2563

ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การประกอบมุ้งลวด การติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเบื้องต้น และการทำชาใบหม่อน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรของนักเรียนการ ได้แก่ การทำข้าวต้มมัด กิจกรรมห้องสมุด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมประมง กิจกรรมปลูกพืชผักไม้ผล และกิจกรรมปศุสัตว์

เวลา 13.09 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ทรงรับฟังครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริฯ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 3 คน ถวายรายงานผลการเรียน  จากนั้นผู้แทนกรมชลประทาน ถวายรายงานการจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโรงเรียน

ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน การแก้ไขปัญหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องคำที่มีตัวการันต์  โดยการนำบัตรคำตัวการันต์ และวงล้อตัวการันต์หรรษา มาใช้ในการสอน  จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล โอกาสนี้ผู้แทนศูนย์สุขภาพจิตเขตที่ 10 ถวายรายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ศูนย์การเรียนฯ

ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรของนักเรียน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การตัดผม กิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทอเสื่อกก การฟ้อนตังหวาย โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมประมง กิจกรรมปศุสัตว์ และกิจกรรมปลูกพืชผัก ได้แก่ การเพาะถั่วงอกคอนโด และโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย