หน่วยแพทย์พระราชทาน

กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน 

ความเป็นมา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริฯ และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม มีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทาน เพื่อบริการตรวจรักษาให้กับราษฎรที่เจ็บป่วยซึ่งมารอเฝ้ารับเสด็จฯ ด้วยน้ำพระทัยเมตตาที่จะช่วยเหลือให้ราษฎรที่เจ็บป่วยเหล่านี้หายจากโรคภัยต่าง ๆ ส่วนหนึ่งได้รับเข้าไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ แต่ยังมีราษฎรอีกส่วนหนึ่งไม่มีโอกาสดังกล่าว จึงได้พระราชทานเงินให้โรงพยาบาลเหล่านั้นไว้ สำหรับจัดตั้ง “กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้โรงพยาบาลมีเงินทุนพอเพียงที่จะสงเคราะห์คนไข้ที่ยากจนได้

การดำเนินงาน

1.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินทุนจำนวนหนึ่งในการเริ่มก่อตั้ง “กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” แก่ผู้แทนโรงพยาบาลที่ร่วมออกหน่วยแพทย์พระราชทานในโอกาสที่เสด็จเยี่ยมโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริฯ

2.โรงพยาบาลดำเนินการจัดตั้ง “กองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์คนไข้ยากจน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยอนุโลมตามระเบียบราชการพร้อมทั้งกำหนดระเบียบวิธีการใช้จ่ายเงิน และอื่นๆ เพื่อให้บรรลุตามพระราชประสงค์

3.ส่งเสริมให้ราษฎร และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบในกองทุนดังกล่าว