ข่าวพระราชกรณียกิจ

7 กรกฎาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การนี้ครูใหญ่ถวายรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 10 คน ถวายรายงานผลการเรียน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ศึกษาผ่านระบบออนไลน์  

จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 โดยใช้สื่อบัตรแสดงตัวเลขและตัวหนังสือมาช่วยสอน ทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น

ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องพยาบาล การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมของกลุ่มแม่บ้าน ได้แก่ การทำผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ์เชือกมัดก้อนฟ้าง ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก และผลิตภัณฑ์ผ้าไหม กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมประมง การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์และบ่อดิน กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงไก่ไข่ ไก่พันธุ์เนื้อ และเป็ดเทศ โดยผลผลิตจากโครงการนำไปเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน รวมทั้งจำหน่ายให้แก่ชุมชน

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน “การซ่อมจักรยาน” นักเรียนได้ฝึกทักษะการปะยาง และให้บริการซ่อมจักรยานแก่คนในชุมชน กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมการส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องเรียนอัจฉริยะด้านภาษาไทย มีฐานการเรียนรู้และใช้สื่อที่หลากหลายมาให้เด็กได้ฝึกทักษะ ทำให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งทอดพระเนตรการสาธิตการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลอก องค์การบริหารส่วนตำบลปรือ ด้วย

เวลา 13.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโคกแสลง  อำเภอพนมดงรัก โอกาสนี้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 9 คน ถวายรายงานผลการเรียน ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เกมส์ทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการสอน ทำให้เด็กมีความกระตือรือร้น และมีผลการทดสอบดีขึ้น

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ซึ่งดำเนินกิจกรรมร้านค้าคุณธรรมและกิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้าน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำที่รองแก้วจากกก และการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน กิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การแสดงปัญโจลมะม๊วก” กิจกรรมห้องพยาบาล โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล การสาธิตการเก็บเมล็ดพันธุ์ผัก กิจกรรมประมง และปศุสัตว์ จากนั้นทอดพระเนตรผลการดำเนินงานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 6 กลุ่ม ซึ่งดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาทิ ปลูกพืชผัก ไม้ผล ทำปศุสัตว์ ประมง แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งผลิตงานหัตถกรรม และนำผลผลิตที่ได้ไปจำหน่ายในชุมชน รวมทั้งจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ เป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก ทำให้สามารถเลี้ยงตนและพึ่งพาตนเองได้ดียิ่งขึ้น โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย