ข่าวพระราชกรณียกิจ

8 กรกฎาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การนี้ครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ถวายรายงาน เรื่องการแก้ไขปัญหาระบบน้ำสำหรับการเกษตรในโรงเรียน และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 10 คน  รวมทั้งนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา ณ สาธารณอินเดีย และหลักสูตรนานาชาติ ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องหน้าที่ของรากและลำต้น กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมการเล่านิทานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ซึ่งนำผลผลิตที่ได้จากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมาประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน

ทอดพระเนตรโครงการนำร่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในโรงเรียน การทำกล้วยกรอบ โดยจัดทำเป็นหลักสูตรการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนจบหลักสูตรแล้วจำนวน 2 รุ่น รวม 42 คน ทั้งนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณพระราชทานในการจัดทำห้องปฏิบัติการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม การทอผ้าไหม และทอเสื่อกก กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้าน การสาธิตการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมประมง และปศุสัตว์ และทอดพระเนตรการแสดง เพลงอายัยลำแบ ซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยสอนนักเรียน เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เวลา 13.30 น. ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ทรงรับฟังครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 8 คน ถวายรายงานผลการเรียน จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตการสอนนักเรียนชั้นอนุบาล เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ กิจกรรมห้องสมุด การสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กน โดยใช้สื่อบัตรคำมาช่วยในการสอน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การจับจีบผ้า และการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ กิจกรรมห้องพยาบาล การสาธิตการสอนห้องคอมพิวเตอร์ โดยฝึกให้นักเรียนใช้โปรแกรมฝึกการพิมพ์สัมผัส ทำให้นักเรียนมีทักษะการพิมพ์ที่ถูกต้อง และรวดเร็วขึ้น กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของกลุ่มแม่บ้าน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ การปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมประมง เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ กิจกรรมปศุสัตว์ อาทิ การเลี้ยงไก่ไข่ เป็ดเทศ และสุกร โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย