ข่าวพระราชกรณียกิจ

21 กรกฎาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 8 จังหวัดนครพนม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การนี้ครูใหญ่ถวายรายงานข้อมูลพื้นฐานและผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ และสถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภค และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้สื่อ DLTV เรื่องการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมการส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำไม้กวาดทางมะพร้าว และการทำเหรียญโปรยทาน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมประมง และกิจกรรมปศุสัตว์

เวลา 15.50 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนากระเสริม จังหวัดนครพนม โอกาสนี้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ชนิดของคำ โดยใช้บัตรคำในการสอนทำให้นักเรียนมีความสนใจและสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น กิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน การทำไข่เค็มใบเตยหอม กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล กิจกรรมปศุสัตว์ และกิจกรรมประมง  โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย