Slide

บันทึกประจำวันโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน


ปี 2565

 • เดือนสิงหาคม 2565

22-26 สิงหาคม

15-19 สิงหาคม

8-12 สิงหาคม

1-5 สิงหาคม

 • เดือนกรกฎาคม 2565

25-29 กรกฎาคม

18-22 กรกฎาคม

11-15 กรกฎาคม

4-8 กรกฎาคม

 • เดือนมิถุนายน 2565

27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม

20-24 มิถุนายน

13-17 มิถุนายน

6-10 มิถุนายน

 • เดือนพฤษภาคม 2565

30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน

23-27 พฤษภาคม

16-20 พฤษภาคม

9-13 พฤษภาคม

2-6 พฤษภาคม

 • เดือนเมษายน 2565

25-29 เมษายน

18-22 เมษายน

11-15 เมษายน

4-8 เมษายน

 • เดือนมีนาคม 2565

28 มีนาคม-1 เมษายน

21-25 มีนาคม

14-18 มีนาคม

7-11 มีนาคม

 • เดือนกุมภาพันธ์ 2565

28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม

21-25 กุมภาพันธ์

14-18 กุมภาพันธ์

7-11 กุมภาพันธ์

31 มกราคม-4 กุมภาพันธ์

 • เดือนมกราคม 2565

24-28 มกราคม

17-21 มกราคม

10-14 มกราคม

4-7 มกราคม


ปี 2564

 • เดือนธันวาคม 2564

27-31 ธันวาคม

20-24 ธันวาคม

13-17 ธันวาคม

6-10 ธันวาคม

 • เดือนพฤศจิกายน 2564

29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม

22-26 พฤศจิกายน

8-12 พฤศจิกายน

15-19 พฤศจิกายน

1-5 พฤศจิกายน

 • เดือนตุลาคม 2564

25-29 ตุลาคม

18-22 ตุลาคม

11-15 ตุลาคม

4-8 ตุลาคม

 • เดือนกันยายน 2564

27 กันยายน – 1 ตุลาคม

20-24 กันยายน

13-17 กันยายน

6-10 กันยายน

 • เดือนสิงหาคม 2564

30 สิงหาคม – 3 กันยายน

23-27 สิงหาคม

16-20 สิงหาคม

9-13 สิงหาคม

2-6 สิงหาคม

 • เดือนกรกฎาคม 2564

26-30 กรกฎาคม

19-23 กรกฎาคม

12-16 กรกฎาคม

5-9 กรกฎาคม

 • เดือนมิถุนายน 2564

28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม

21-25 มิถุนายน

14-18 มิถุนายน

7-11 มิถุนายน

31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน

 • เดือนพฤษภาคม 2564

24-28 พฤษภาคม

17-21 พฤษภาคม

10-14 พฤษภาคม

3-7 พฤษภาคม

 • เดือนเมษายน 2564

26-30 เมษายน

19-23 เมษายน

12-16 เมษายน

5-9 เมษายน

 • เดือนมีนาคม 2564

29 มีนาคม-2 เมษายน

22-26 มีนาคม

15-19 มีนาคม

8-12 มีนาคม

1-5 มีนาคม

<<กลับไปหน้าหลักการพัฒนาเด็กและเยาวชน