การพัฒนาเด็กและเยาวชน

บันทึกประจำวันโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน


  • เดือนพฤศจิกายน 2564

1-5 พฤศจิกายน

8-12 พฤศจิกายน

15-19 พฤศจิกายน

22-26 พฤศจิกายน

  • เดือนตุลาคม 2564

25-29 ตุลาคม

18-22 ตุลาคม

11-15 ตุลาคม

4-8 ตุลาคม

  • เดือนกันยายน 2564

27 กันยายน – 1 ตุลาคม

20-24 กันยายน

13-17 กันยายน

6-10 กันยายน

  • เดือนสิงหาคม 2564

30 สิงหาคม – 3 กันยายน

23-27 สิงหาคม

16-20 สิงหาคม

9-13 สิงหาคม

2-6 สิงหาคม

  • เดือนกรกฎาคม 2564

26-30 กรกฎาคม

19-23 กรกฎาคม

12-16 กรกฎาคม

5-9 กรกฎาคม

  • เดือนมิถุนายน 2564

28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม

21-25 มิถุนายน

14-18 มิถุนายน

7-11 มิถุนายน

31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน

  • เดือนพฤษภาคม 2564

24-28 พฤษภาคม

17-21 พฤษภาคม

10-14 พฤษภาคม

3-7 พฤษภาคม

  • เดือนเมษายน 2564

26-30 เมษายน

19-23 เมษายน

12-16 เมษายน

5-9 เมษายน

  • เดือนมีนาคม 2564

29 มีนาคม-2 เมษายน

22-26 มีนาคม

15-19 มีนาคม

8-12 มีนาคม

1-5 มีนาคม

<<กลับไปหน้าหลักการพัฒนาเด็กและเยาวชน