ข่าวพระราชกรณียกิจ

30 กรกฎาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ตามพระราชดำริ โรงเรียนพระปริยัติธรรม พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ตาม พระราชดำริ ของ โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ผู้แทนกรมชลประทาน ถวายรายงานแผนการจัดการน้ำให้แก่โรงเรียน ผู้แทนมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) ถวายรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงอาหารและโรงครัว และคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาไทย

ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาบาลี ชั้นประโยค 1-2 จากนั้นสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด การสาธิตการสอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” และทอดพระเนตรกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทำธุงใยแมงมุม การทำอาสนะ และการทำพรมเช็ดเท้า

เวลา 13.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณวิทยา อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ทรงรับฟังผู้อำนวยการโรงเรียน ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ผู้แทนกรมชลประทาน กราบบังคมทูลรายงานแผนการจัดการน้ำให้แก่โรงเรียน จากนั้นสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การสาธิตการสอนวิชาธรรมวิภาค นักธรรมชั้นตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การเทศน์แหล่ทำนองอีสานการทำบายศรีจากวัสดุธรรมชาติ และการย้อมผ้าสีธรรมชาติจากต้นคูน (ราชพฤกษ์) จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำปุ๋ยหมักจากมูลม้า การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผลิตภัณฑ์การแปรรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่ (ข้าวแต๋นและสบู่) โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย