ข่าวพระราชกรณียกิจ

24 สิงหาคม 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ วังสระปทุม ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนุชเทียน อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

การนี้ครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ ถวายรายงานผลการเรียน ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามพระราชดำริ การจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล เรื่องผลไม้ กิจกรรมศาลาไอโอดีนกิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม กิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน ได้แก่ การทำไข่เค็ม และการทำสายคล้องหน้ากากอนามัย ทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการเพาะชำกล้าไม้ กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปศุสัตว์ กิจกรรมประมง และกิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล

เวลา 13.00 น. ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลาดเรือ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ทรงรับฟังครูใหญ่ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาตาม พระราชดำริ และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ ถวายรายงานผลการเรียน

ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องการแจกลูกสะกดคำ การจัดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงเจ้าสำลี กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมห้องพยาบาลกิจกรรมการงานอาชีพนักเรียน “การเย็บหน้ากากผ้า” กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ผลิตภัณฑ์ชุมชน “การทอผ้าและการแปรรูปอาหาร” กิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้แก่ กิจกรรมปลูกพืชผัก ไม้ผล การสาธิตการขยายพันธุ์พืช (การเสียบยอด) กิจกรรมประมง และกิจกรรมปศุสัตว์ โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไปด้วย