กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านคำแคนพัฒนา

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 6 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านปรารถนาดี

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโสกโพธิ์

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 4 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านห้วยเนียม

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 10 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนาดง

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 3 ตำบลนาดง  อำเภอปากคาด  จังหวัดบึงกาฬ