ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ข่าวสารทั่วไป

cover170865

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดฝึกอบรมเรื่องการจัดรายการวิทยุเพื่อการอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่ ให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย นักจัดรายการวิทยุรุ่นที่ 6 โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา ตำบลบ่อเกลือใต้ และโรงเรียนบ้านสะปัน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

coverphufa120865

วันที่ 11-12 สิงหาคม 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565

cover280765phufa

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

cover140765

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงผึ้ง แก่เกษตรกรในพื้นที่ขยายผลบ้านห้วยลอย และบ้านห่างทางหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

cover070765

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

เจ้าหน้าที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศึกษาดูงานการเพาะขยายพันธ์ุปลาดุก เพื่อนำไปส่งเสริมประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูงได้มีอาหารโปรตีนบริโภค

cover24-250665

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สนับสนุนพันธุ์ลูกกบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ

14-160665phufatraining2

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมชี้แจงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้า ในพื้นที่ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ

coverphufa

วันที่ 3 มิถุนายน 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน 2565