14-16 มิถุนายน 2565

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้า ในพื้นที่ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ

วันที่ 14-16 มิถุนายน 2565 ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้า ในพื้นที่ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ มีสมาชิกเกษตรกรเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 66 ราย เกษตรกรลงชื่อขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้า ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ จำนวน 52 ราย และจะดำเนินการติดตามการพัฒนาคุณภาพการผลิต และจัดตั้งกลุ่มต่อไป