อย่างตามโรงเรียนก็ให้นักเรียนเขียนเหมือนไดอารีประจําตัว เขาบอกชีวิตก็น่าเบื่อไม่ได้ทำอะไร วัน ๆ ก็เหมือน ๆ กัน เขาก็เขียนได้ดีนะ ตั้งแต่ ป. 1 ถึง ม. 6 ก็เขียน ให้บรรยายว่าทำอย่างไร อย่างที่ทหารเข้าไปสอน ถามเขาก็บอกว่าพี่ทหารสอนอะไรบ้าง วันนี้ช่วยกันทำเล้าไก่ ช่วยกันถอนหญ้า ปลูกอะไรไป ปลูกพวกนี้มีประโยชน์อะไร เขาเขียนมาได้ทุกวัน เขียนส่งมาให้อ่าน ก็ดี ก็ฝึกการเขียน ฝึกการอ่าน ฝึกการใช้ความคิด คือต้องเอาทุกเรื่องเวลานี้ เน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติ 

ทรงบรรยาย
ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ความเป็นมา

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นมา ทำให้กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของเด็กหยุดชะงักและขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากการปิดสถานศึกษาและเลื่อนเปิดเทอม แม้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะพระราชทานถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้นำไปแจกจ่ายให้นักเรียน และกระทรวงศึกษาธิการจะพยายามให้สถานศึกษาจัดการศึกษาในหลาย ๆ รูปแบบ แต่ก็ไม่ครอบคลุมเด็กทุกคน อีกทั้งยังไม่สามารถจัดให้นักเรียนได้ฝึกฝนลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามพระราชดำริได้ทั้งหมดด้วย

ดังนั้นเมื่อสถานศึกษาสามารถเปิดทำการได้ตามปกติไปสักระยะหนึ่งแล้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีพระราชดำริให้จัดกิจกรรม “การเขียนบันทึกประจำวัน – โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน” ขึ้นตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา ซึ่งนอกจากจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากิจกรรมโดยเฉพาะการทำการเกษตรที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นการฝึกฝนการใช้มือแล้ว ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านการเขียนภาษาไทย การอ่าน รวมทั้งการใช้ความคิดอีกด้วย

แนวทางการดำเนินงาน

โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจัดส่งบันทึกประจำวัน โดยให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาหมุนเวียนกันเขียนบันทึกในสิ่งที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเกษตรในโรงเรียนในแต่ละวัน แล้วจัดส่งมายังโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะรวบรวมบันทึกประจำวันของนักเรียนในแต่ละสัปดาห์ทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป

ปัจจุบันมีสถานศึกษาเข้าร่วมจำนวน 44 โรงเรียน รายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมทำกิจกรรม และการจัดเวรส่งบันทึกประจำวัน

   วันจันทร์ มีจำนวน 9 โรงเรียน ดังนี้


1) โรงเรียนบ้านคลอง 14 จังหวัดนครนายก
2) โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง จังหวัดตาก
3) โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน จังหวัดน่าน
4) โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5) โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6) โรงเรียนบ้านสามหมื่น จังหวัดตาก
7) โรงเรียนบ้านแม่แคะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
8) โรงเรียนบ้านสบปืน จังหวัดน่าน
9) โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา จังหวัดน่าน

   วันอังคาร มีจำนวน 9 โรงเรียน ดังนี้


1) โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา จังหวัดนครนายก
2) โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง จังหวัดตาก
3) โรงเรียนล่องแพวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4) โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5) โรงเรียนปายวิทยาคาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6) โรงเรียนบ้านนุเซะโปล้ จังหวัดตาก
7) โรงเรียนบ้านผาเยอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
8) โรงเรียนบ้านห้วยฟอง จังหวัดน่าน
9) โรงเรียนบ้านผักเฮือก จังหวัดน่าน

   วันพุธ มีจำนวน 9 โรงเรียน ดังนี้


1) โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร จังหวัดสกลนคร
2) โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล จังหวัดตาก
3) โรงเรียนบ้านค่าย จังหวัดนราธิวาส
4) โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5) โรงเรียนบ้านแม่อมกิ จังหวัดตาก
6) โรงเรียนบ้านกล้าทอ จังหวัดตาก
7) โรงเรียนบ้านแม่หลุย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
8) โรงเรียนบ่อหลวง จังหวัดน่าน
9) โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จังหวัดตาก

   วันพฤหัสบดี มีจำนวน 9 โรงเรียน ดังนี้


1) โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
2) โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ จังหวัดน่าน
3) โรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 153 จังหวัดนราธิวาส
4) โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5) โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา จังหวัดตาก
6) โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา จังหวัดตาก
7) โรงเรียนบ้านโพซอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
8) โรงเรียนบ้านสบมาง จังหวัดน่าน
9) โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ จังหวัดตาก

   วันศุกร์ มีจำนวน 8 โรงเรียน ดังนี้


1) โรงเรียนบ้านกุดฮู จังหวัดสกลนคร
2) โรงเรียนบ้านสว้า จังหวัดน่าน
3) โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4) โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5) โรงเรียนบ้านแม่จวาง จังหวัดตาก
6) โรงเรียนบ้านเลโคะ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7) โรงเรียนบ้านองหลุ จังหวัดกาญจนบุรี
8) โรงเรียนบ้านบ่อหยวก จังหวัดน่าน

บันทึกประจำวัน
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

ปี 2565

เดือนธันวาคม

เดือนพฤศจิกายน

เดือนตุลาคม

เดือนกันยายน

เดือนสิงหาคม

เดือนกรกฎาคม 

เดือนมิถุนายน 

เดือนพฤษภาคม 

เดือนเมษายน 

เดือนมีนาคม 

เดือนกุมภาพันธ์ 

เดือนมกราคม