การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับภาคใต้


วันที่ 14 กันยายน 2565 นายอมร นาคปก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าย และประธานกลุ่มโรงเรียน กพด.ภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับภาคใต้ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งสิ้น 270 คน จากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 22 โรงเรียน เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การวาดภาพ 2) การเขียนเรียงความภาษาไทย 3) การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และ 4) โครงงาน/งานประดิษฐ์ ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ ในระดับประเทศต่อไป

ภาพจาก: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3