การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับกรุงเทพมหานคร


วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นางสาวน้ำฝน อยู่ดี รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 600 คน จากสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 29 โรงเรียน เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย  1) การวาดภาพ 2) การเขียนเรียงความภาษาไทย 3) การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และ 4) โครงงาน/งานประดิษฐ์ ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ ในระดับประเทศต่อไป

ภาพจาก : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร