ทุนการศึกษาพระราชทานบุตรครู ประจำปีการศึกษา 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนให้แก่บุตรของครูผู้ปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 จนถึงปัจจุบัน โดยมีพระราชประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้แก่ครูผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจด้วย

ในปีการศึกษา 2565 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนจำนวน 110 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ให้แก่บุตรครูที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยแบ่งตามสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้

1. บุตรครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 60 คน
2. บุตรครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 20 คน
3. บุตรครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการตามพระราชดำริ จำนวน 30 คน


ลักษณะของทุนการศึกษาพระราชทานบุตรครู

– สำหรับบุตรครูที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
– เป็นทุนแบบให้เปล่า
– สมัครรับทุนปีต่อปี สามารถยื่นขอทุนซ้ำในปีต่อไปได้


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ครู

1. ปัจจุบันเป็นครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอน (ข้าราชการ พนักงานราชการ อัตราจ้าง อาสาสมัคร) ในโรงเรียนเป้าหมาย โดยมีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่สอนตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป
2. มีความประพฤติดี คือ

2.1 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนตั้งอยู่ในคุณธรรม มีความรักและศรัทธาในความเป็นครู มีความอุตสาหะจนเกิดผลดีและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
2.2 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนว่ากระทำผิดวินัย หรือถูกฟ้องในคดีอาญา ไม่เคยถูกลงทัณฑ์ทางวินัย หรือถูกศาลพิพากษาลงโทษ

2. บุตรครู

1. เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
2. กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า
3. มีผลการเรียนในระดับอุดมศึกษา เฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ปริญญาตรีปี 1 / ปวส.1 ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยของภาคเรียนที่ 1 สำหรับชั้นปีอื่นๆ ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม)
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความเคารพ ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีเจตนาที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


เอกสารประกอบการสมัคร


1. ใบสมัคร

>>Download ใบสมัคร

หรือขอได้ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา / กศน.จังหวัด

2. ครู

2.1 สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานของรัฐ(กรณีไม่ได้เป็นข้าราชการ ใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสัญญาจ้าง และหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่)
2.2 รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)

3. บุตรครู

3.1 สำเนาบัตรประชาชน
3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
3.3 สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript ที่แสดงผลการเรียนรายภาคเรียนและผลการเรียนเฉลี่ยสะสม)
3.4 ใบรับรองรายงานความประพฤติ (รับรองโดยสถานศึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษา)
3.5 รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดใบสมัคร)


ปฏิทินการรับสมัคร

กิจกรรมเดือน
รับสมัคร
(ขอรับใบสมัครได้ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา / กศน.จังหวัด หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ www.psproject.org)
17 ตุลาคม 2565
ครูยื่นใบสมัคร ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา /
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา / กศน.จังหวัด
พฤศจิกายน- ธันวาคม 2565
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา /
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา / กศน.จังหวัด รวบรวมใบสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์
และส่งหน่วยงานส่วนกลาง
2-13 มกราคม 2566
หน่วยงานส่วนกลาง (กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) พิจารณาใบสมัครตามโควตาที่จัดสรร
16-31 มกราคม 2566
หน่วยงานส่วนกลาง รวบรวมใบสมัครส่งโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ภายในวันที่
31 มกราคม 2566
โครงการส่วนพระองค์ฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา/จัดส่งเงินพระราชทาน ภายในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2566