การประกวดแข่งขันผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ของสถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


วันที่ 7 กันยายน 2565 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 รอบระดับประเทศ ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

การประกวดแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2565 มีครูและนักเรียนจากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมการประกวดใน 3 กิจกรรม ดังนี้

1) การประกวดแข่งขันผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน โดยมีครู จำนวน 14 คน จากโรงเรียนพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดระนอง ร่วมส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน 3 ด้าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ผลงาน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 4 ผลงาน, ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 2 ผลงาน และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ผลงาน

2) การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 87 คน จาก 9 โรงเรียน เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การวาดภาพ 2) การเขียนเรียงความภาษาไทย และ 3) การทำโครงงานหรืองานประดิษฐ์

3) การประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมการประกวด จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ภาพจาก: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น