การประกวดแข่งขันผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับประเทศ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย


สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดการประกวดแข่งขันผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 รอบระดับประเทศ โดยมีครูและนักเรียนจากศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”(ศศช.) และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ เข้าร่วมการประกวดใน 3 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

1) การประกวดแข่งขันผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายนรา เหล่าวิชยา ที่ปรึกษาสำนักงาน กศน. เป็นประธานในการประกวดแข่งขันผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ (สถาบัน กศน.ภาคเหนือ) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีครู จำนวน 49 คน จาก ศศช. พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน ตาก และ ศรช.ชุมชนชาวไทยมอแกนฯ จังหวัดพังงา ร่วมส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน 6 ด้าน  ได้แก่ 1) ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย, 2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา, 3) ด้านการส่งเสริมอาชีพ, 4) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น, 5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ 6) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมจำนวนทั้งสิ้น 49 ผลงาน

2) การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ วันที่ 5 กันยายน 2565 นางอริสา ประกอบดี รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นประธานในการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 68 คน จาก ศศช. พื้นที่จังหวัดตาก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน รวมจำนวน 17 แห่ง และศรช. ชุมชนชาวไทยมอแกนฯ จังหวัดพังงา เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การวาดภาพ 2) การเขียนเรียงความภาษาไทย และ 3) การทำโครงงานหรืองานประดิษฐ์ (สำนักงาน กศน. ไม่มีนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ)

3) การประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายจำเริญ มูลฟอง ข้าราชการบำนาญ เป็นประธานในการการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีสถานศึกษา จำนวน 9 แห่ง จากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก เข้าร่วมการประกวด รวม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 3) ด้านการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 9 ผลงาน

ภาพจาก: สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

การประกวดแข่งขันผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน 

การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ

การประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น