การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 


วันที่ 31 สิงหาคม 2565  พ.ต.อ.พหล  เกตุแก้ว  รอง ผบก.ตชด.ภาค 4  เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ณ บก.ตชด.ภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 32 คน จากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สังกัด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 จำนวน 13 โรงเรียน เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การวาดภาพ 2) การเขียนเรียงความภาษาไทย และ3) การทำโครงงานหรืองานประดิษฐ์ ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ ในระดับประเทศต่อไป

ภาพจาก: กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน