การประกวดแข่งขันผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 


วันที่ 25 สิงหาคม 2565 พ.ต.อ.สมฤกษ์ ชัยสุกัญญาสันต์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 เป็นประธานในการประกวดแข่งขันผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2  ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โดยมีครูจากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สังกัด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ร่วมส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน 6 ด้าน จำนวนทั้งสิ้น 39 ผลงาน จาก 29 โรงเรียน ได้แก่

1) ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย จำนวน 6 ผลงาน รวม 6 โรงเรียน
2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา จำนวน 7 ผลงาน รวม 7 โรงเรียน
3) ด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 7 ผลงาน รวม 7 โรงเรียน
4) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 6 ผลงาน รวม 6 โรงเรียน
5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 5 ผลงาน รวม 5 โรงเรียน
6) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ผลงาน รวม 8 โรงเรียน

ภาพจาก: กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน