การประกวดแข่งขันผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 


วันที่ 30 สิงหาคม 2565  พ.ต.อ.เสกสรร อินทรสิทธิ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค 4 เป็นประธานในการประกวดแข่งขันผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ณ บก.ตชด.ภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดยมีครูจากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สังกัด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ร่วมส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน 6 ด้าน จำนวนทั้งสิ้น 48 ผลงาน จาก 28 โรงเรียน ได้แก่

1) ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัย จำนวน 8 ผลงาน รวม 8 โรงเรียน
2) ด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา จำนวน 8 ผลงาน รวม 8 โรงเรียน
3) ด้านการส่งเสริมอาชีพ จำนวน 8 ผลงาน รวม 8 โรงเรียน
4) ด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 8 ผลงาน รวม 8 โรงเรียน
5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 8 ผลงาน รวม 8 โรงเรียน
6) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ผลงาน รวม 8 โรงเรียน

ภาพจาก: กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน