การประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3


วันที่ 8-9 กันยายน 2565 พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา รอง ผบก.ตชด.ภาค 3 เป็นประธานในการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ณ บก.ตชด.ภาค 3 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สังกัด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จำนวน 15 แห่ง จากพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์  เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ และจังหวัดตาก เข้าร่วมการประกวด รวม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ 3) ด้านการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 16 ผลงาน

ภาพจาก: กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน