การประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 


วันที่ 23 กันยายน 2565  พ.ต.อ.พหล  เกตุแก้ว  รอง ผบก.ตชด.ภาค 4  เป็นประธานในการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 ณ บก.ตชด.ภาค 4 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

โดยมีสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สังกัด กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 จำนวน 12 แห่ง จากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส  สงขลา ชุมพร กระบี่ สุราษฎร์ธานี พัทลุง และจังหวัดยะลา  เข้าร่วมการประกวด รวม 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 2) ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ 3) ด้านการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 ผลงาน

ภาพจาก: กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน