ความเป็นมา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ด้อยโอกาสในราชอาณาจักรมากว่า 40 ปี โครงการพัฒนาของพระองค์ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เห็นได้จากการที่เด็กนับแสนคน มีภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยดีขึ้น สามารถเรียนหนังสือจนจบและเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป สามารถประกอบอาชีพมีรายได้และดูแลครอบครัว และสามารถช่วยเหลือพัฒนาชุมชนได้

โครงการของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ขยายจากโครงการทดลองขนาดเล็กในโรงเรียนห่างไกล 3 แห่ง ไปเป็นโครงการพัฒนาแบบผสมผสานในหมู่บ้านที่ห่างไกลมากมาย โครงการทดลองขนาดเล็กตั้งแต่ทรงเริ่มต้นและเป็นที่รู้จักกันดีคือโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้พัฒนาตลอดเวลาจนปัจจุบันได้กลายเป็นรูปแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนในการเสริมสร้างศักยภาพของคนให้สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ความสำเร็จเหล่านี้มิได้เป็นที่ประจักษ์เฉพาะคนไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ชาวต่างประเทศด้วย

เพื่อนำประสบการณ์ของพระองค์ไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และสังคมที่ด้อยโอกาสในประเทศอื่น ๆ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ตามที่แต่ละประเทศขอพระราชทานมา นอกจากนี้ยังพระราชทานความร่วมมือกับองค์การนานาชาติหลายแห่ง อาทิ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) โครงการอาหารโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) ตลอดจนองค์กรเอกชน เพื่อร่วมกันสร้างความอยู่ดีกินดี ความสงบและความสุขให้แก่ประชากรของโลกต่อไป

 

ขอบเขตความร่วมมือ

1) การส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย
2) สุขาภิบาลและอนามัยแวดล้อมของโรงเรียน
3) การส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
4) การส่งเสริมงานอาชีพ
5) การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

พื้นที่ดำเนินการ

ปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริในต่างประเทศ รวม 107 โรง ใน 10 ประเทศ ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มองโกเลีย สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

เอกสารและสื่อเผยแพร่