การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับภาคเหนือ


วันที่ 22 กรกฎาคม 2566 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับภาคเหนือ โดยมีนางนัฑวิภรณ์ จันต๊ะพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสาววชิราภรณ์ จะเฮิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน ประธาน กพด. ภาคเหนือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 อำเภอปัว จังหวัดน่าน ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ ระดับประเทศต่อไป

โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่ภาคเหนือ 14 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ สพป.น่าน เขต 2, สพป.ตาก เขต 2, สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เขต 2 เขต 4 เขต 5 และเขต 6, สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2, สพป.เชียงรายเขต 3 และเขต 4, สพป.แพร่เขต 1, สพม.น่าน, สพม.ตาก, สพม.เชียงใหม่ และสพม.แม่ฮ่องสอน รวม 51 โรงเรียน เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย
1) การวาดภาพ (นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน)
2) การเขียนเรียงความภาษาไทย (นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 92 คน)
3) การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 14 คน)
4) โครงงานคุณธรรม (นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวม 22 ทีม)

ข้อมูล: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2