การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับภาคกลาง


วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับภาคกลาง โดยมีนางสาวณัชญานุช สุดชาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนวัดวังปลาจีด อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการฯ ระดับประเทศต่อไป

โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่ภาคกลาง 7 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ สพป.กรุงเทพมหานคร, สพป.ปทุมธานี เขต 1, สพป.ปทุมธานี เขต 2, สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2, สพป.สระแก้ว เขต 1, สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 รวม 35 โรงเรียน เข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 4 กิจกรรม ประกอบด้วย
1) การวาดภาพ (นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 83 คน)
2) การเขียนเรียงความภาษาไทย (นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 85 คน)
3) การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 5 คน)
4) โครงงานคุณธรรม (นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 11 ทีม และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 รวม 6 ทีม)

ข้อมูล: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา
โรงเรียนวัดวังปลาจีด จังหวัดนครนายก