24 ปี ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ภูฟ้าพัฒนาขึ้น เมื่อปี 2542 ณ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีพระราชประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอต่อการบริโภค ยกระดับรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อม ๆ กับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและสภาพแวดล้อมของชุมชน

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบไป ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จึงได้จัดกิจกรรม ครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวเปลือกข้าวสาร (ข้าวใหม่) พระสงฆ์ 25 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และสืบชะตาข้าว เกษตรกรมีความเชื่อว่าการนำข้าวที่คัดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในฤดูต่อไป ร่วมพิธีสืบชะตาจะทำให้ได้ผลผลิตดี เพียงพอต่อการบริโภค

พิธีเทิดพระเกียรติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล
                o โครงการประกวดการจัดรายการวิทยุ และผลิตวิดีโอสั้น ของนักเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริฯ พื้นที่จังหวัดน่าน
                o โครงการประกวดแปลงเกษตรดีเด่น ตามพระราชดำริ ประจำปี พ.ศ. 2566

เยี่ยมชมนิทรรศการ
                o นิทรรศการแสดงผลงานการประกวดแปลงเกษตรกรดีเด่น และการประกวดการจัดรายการวิทยุ และผลิตวีดีโอสั้น ผ่านสื่อวิดีโอ ณ ห้องประชุมศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ
                o นิทรรศการโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ด้านดิน น้ำ ป่าไม้
                o นิทรรศการภายในหอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เยี่ยมชมและเลือกซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในโครงการ

รับประทานอาหารร่วมกัน (โดยเกษตรกรในโครงการนำผลผลิตมาประกอบอาหาร พร้อมด้วยหน่วยงานร่วมปฏิบัติ พร้อมใจกันประกอบอาหารสำหรับแขกที่มาร่วมงาน)