ถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน

 

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่ กระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงพระราชทานถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน แก่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้งหมด จำนวน 13,080 ชุด เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการและการงานอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24