“… งานที่ทำนั้นถ้าเรียกโดยสรุปตามภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แต่ที่จริงก็คือให้คนทั้งหลายได้มีโอกาสเจริญเติบโต มีชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ
ได้รับการศึกษา ฝึกอบรมสั่งสอน เพื่อให้มีความรู้และพัฒนาความสามารถ
ทั้งคุณงามความดีที่จะปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อญาติพี่น้อง ครอบครัว และต่อสังคม
ตลอดจนถึงประเทศชาติหรือทั้งโลก ถือว่านี่คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ …”

พระราชดำรัสในโอกาสที่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เข้าเฝ้าฯ
ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548

การพัฒนาเด็กและเยาวชน

ทุนการศึกษาพระราชทาน

การส่งเสริมอาชีพ

เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

สร้างป่า สร้างรายได้

การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

หน่วยแพทย์พระราชทาน

ความร่วมมือกับต่างประเทศ