cove020865

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ
ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

วันที่ 2 สิงหาคม 2565
ณ โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ข่าวประชาสัมพันธ์

coversuangphung

อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565


วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 

coveromkoi

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565


วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 

cover280765phufa

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565


วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 

การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร
ปีการศึกษา 2565

การดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 มีเป้าหมายดำเนินการในสถานศึกษา 94 แห่ง

โรงเรียน กพด.
ร่วมใจต้านภัยโควิด 19

หนังสือพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษา

ถุงยังชีพ
เพื่อการศึกษาพระราชทาน

บันทึกประจำวัน
โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน

กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ รัฐบาลได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” น้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงใช้ดอกผลของกองทุนนี้ในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานทุนทรัพย์เริ่มต้น 13 ล้านบาท และเชิญชวนภาครัฐ เอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้วย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด : 375916
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 66
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ : 34879