ข่าวสารทั่วไป

11 เมษายน 2565

การประชุมหารือเรื่องการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

Read more

3 เมษายน 2565

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นำผลผลิตไข่เป็ดจากโครงการธนาคารโปรตีนราคาถูกเพื่อผลิตอาหารโปรตีน ไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน

Read more

31 มีนาคม 2565

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชุมารี (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)  ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

30 มีนาคม 2565

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชุมารี (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)  ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

28 มีนาคม 2565

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชุมารี (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

25 มีนาคม 2565

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชุมารี (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

24 มีนาคม 2565

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชุมารี (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

22 มีนาคม 2565

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชุมารี (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และนครศรีธรรมราช ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

18 มีนาคม 2565

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชุมารี (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1, 2, 4, 5, 6 และแม่ฮ่องสอน เขต 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more

15 มีนาคม 2565

การอบรมหลักสูตรการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชุมารี (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน)  สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read more