• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 


ข่าวกิจกรรมโครงการ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงาน
วันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทำพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แก่สามเณรนักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ฯ

รายละเอียด>>>

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สสท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริฯ รุ่นที่ ๒๓ ผ่านระบบออนไลน์

รายละเอียด>>>
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟ แก่โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

รายละเอียด>>>

   
หัวข้อข่าวอื่นๆ >>

ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๒ 

ด้านบนp

โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓