• ข่าวพระราชกรณียกิจ
• ข่าวกิจกรรมโครงการ
• เอกสารเผยแพร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ข่าวกิจกรรมโครงการ
มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงานวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

สสท.จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ระยะที่ ๔ (๒๕๕๐-๒๕๕๙)

รายละเอียด>>
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

สสท.ประชุมสรุปผลการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาต้นแบบ และสามเณรต้นแบบ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดน่าน

รายละเอียด>>
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

สสท.จัดประชุมขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ระบบ DLTV และ DLIT ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริฯ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา ลำปาง ศรีสะเกษ


รายละเอียด>>

   
หัวข้อข่าวอื่นๆ >>

 

ด้านบนp

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒-๖๕๑๑, ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๑-๓๙๒๓